Irányelvek adatai kezeléséről és felhasználásáról - Független ingatlan értékbecslő az ország minden településén készít értékbecslést olcsón gyorsan

Független ingatlan értékbecslő
Kövessen bennünket
11/10/2018
Köszöntöm kedves Látogatónk!

Különös figyelemmel a koronavírus kockázataira. A szükséges óvintézkedések betartásával továbbra is rendelkezésére állunk az ország egész területén!

Irodánk folyamatosan a hét minden napján rendelkezésére áll!
Kérdéseivel és kéréseivel keressen bennünket, évtizedes tapasztalattal és nagy gyakorlattal állunk rendelkezésére Magyarország minden településén.

Hívjon bennünket! 36702408616
Floors
Tartalomhoz ugrás

Irányelvek adatai kezeléséről és felhasználásáról

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
 
1. Szabályzat célja
 
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Budai – Ingatlan Kft. (székhely: 1063 Budapest. VI. kerület. Szinyei Merse utca 10 sz) cégjegyzékszám: 01-09-957135, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, mint cégbíróság, adószám: 23188747-2-42 által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, értékbecslés és kapcsolódó ügyekben.
 
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.
 
A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.
 
2. A kezelt személyes adatok köre
 
Az alábbi adatokat kezelheti a Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az ügyfél döntése alapján
 
a.     saját telefonszám
 
b.     vezetéknév, keresztnév
 
c.     születési dátum
 
d.     lakcím
 
e.     saját e-mail cím
 
3. A társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 
a.     A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos  minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
b.     Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.ertekbecslot.hu weblap önálló, irányelvek című oldalán.
 
c.     A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások http://www.ertekbecslot.hu/iranyelvek oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.
 
d.     A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
4. Fogalmak és jelentések
 
Adatszolgáltató
 
a.     az a személy - szervezet (természetes személy is), aki a www.ertekbecslot.hu  weboldalon kínált szolgáltatásokra regisztrál
 
b.     Látogató, aki a weboldalon található információk között a  http://www.ertekbecslot.hu/iranyelvek  - oldalon leírtak betartásával keres
 
c.     Megbízó, aki a maga nevében és javára, vagy általa igazoltan képviselt, nevében végzendő, általa jelölt vagyontárggyal kapcsolatos értékbecslői munkára ad megbízást
 
Megbízó és Megbízott a Megbízási szerződésükben kölcsönös kötelezettségeket vállalnak, és jogokat biztosítanak egymásnak.   
 
d.     Érdeklődő, aki a http://www.ertekbecslot.hu weblapon található oldalak bármelyikét megtekinti.  A meghirdetett információkkal kapcsolatban érdeklődést jelent be, azt megtekinti és ennek keretében megadja személyes adatait.
 
Adatkezelő
 
e.     aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
 
Személyes adat vagy adat
 
f.      bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó, Látogató, Megbízó és vagy Érdeklődő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 
Személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés. Ilyen többek között a természetes személy tulajdona, tulajdoni tárgyai vagy az azokról készült leírás, fénykép/ek is, amennyiben azok felhasználásra kerülnek.
 
A fentiek nyilvánosság elé tárásához minden esetben kell a tulajdonos - természetes személy - írásos (Megbízási szerződésben rögzítve) hozzájárulása
 
g.     Személyes adat a munkavállalónk vagy ügyfelünk neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye is
 
Vannak olyan adatok, amelyeket érdemes személyes adatként kezelni, mert az adat beazonosíthatóvá tesz egy konkrét személyt. ha közvetetten is –  személyes adatnak minősül
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható
 
5. Szolgáltatások
 
az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek honlapján elérhetők, melyekkel kapcsolatban az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen szolgáltatások, az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz www.ertekbecslot.hu honlapon felsorolt, és Felhasználó által előzetesen megadott személyes adatai alapján elérhető szolgáltatáscsoport
 
6. Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében
 
A Felhasználó – Látogató számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
 
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű
 
7. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja, jogalapja:
 
a Felhasználó – Megbízó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, az igényelt szolgáltatás alapján, a számla kiállítása, illetve a Felhasználó - Megbízó, Látogató vagy Érdeklődő által kért szolgáltatásokon keresztüli – ismeretlen harmadik féllel történő - kapcsolatfelvétel.
 
8. Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 
a.     a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatás testre szabásának elősegítése
 
b.     egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 
c.     közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 
szolgáltatás igénybevétele, a regisztrálás alkalmával megjelölt szolgáltatás díjának számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 
a.     az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 
b.     a Felhasználók jogainak védelme
 
c.     az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 
9. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
 
a.     a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
 
b.     Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó – Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 
c.     A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatás jobb színvonalú igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti fenti adatokat
 
d.     Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt (pl. üzenetet, levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét (megadott egyéb adatait) és azt a szolgáltatás nyújtásához, az észrevétel elbírálásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli
 
e.     Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel
 
f.      Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,
 
g.     A jelölő négyzet saját kezű bejelölése egy nyilatkozatnak felel meg
 
h.     Nyilatkozat egyben elismerése annak, hogy a Jelölő négyzetek alatti hivatkozott részek tartalmát elolvasták, megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
 
i.      Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
 
j.      A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
k.     A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett képek és ingatlan adatok, pl. a Felhasználó által küldött – magadott adatok felhasználása során, az érintett természetes vagy nem természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 
l.      A Felhasználó által közölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok valóságtartalmáért minden felelősség a Felhasználót terheli
 
m.    Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint az általa megadott adatainak (pl. név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő, illetve az általa megbízott munkatársa vesz igénybe szolgáltatást.
 
n.     E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta
 
10. Az Adatkezelés elvei, módja
 
a.     Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 
b.     A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 
c.     Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.
 
A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
 
a.     Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
b.     Adatkezelő a neki elektronikus úton megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi.
 
A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel!
 
a)     A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.
 
b)     Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
 
c)     Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 
d)     Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban a fenti esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
 
e)     A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 
f)      Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 
g)     Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók, Látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
h)     Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 
11.  Az Adatkezelések időtartama
 
a)     Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig a levelező programjában megőrzésre kertül.
 
b)     A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó álltal kért szolgáltatás nem teljesül, vagy amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik, kivéve, a mindenkor érvényes, vonatkozó törvények álltal kötelezően megtartandó adatokat
 
c)     A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatást már nem kéri, megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló kérése, a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát érintheti, előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 
d)     Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó álltal megrendelt szolgáltatás megszűnésével egyidejűleg, Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
 
e)     Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót értesíti.
 
Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
a)     Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 
12. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
 
 
a.     A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára betekintést.
 
 
b.     a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről, a regisztráció vagy megbízás alkalmával megadott adatairól bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@ertekbecslot.hu  címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.
 
c.     A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.
 
d.     E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
 
e.     A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
 
f.      A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
 
g.     Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
 
h.     A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 
i.      Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 
j.      A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen
 
k.     Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
 
 
13.  Jogérvényesítési lehetőségek
 
 
a.     Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@ertekbecslot.hu e-mail címen.
 
b.     A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 
c.     A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
d.     Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 
 
14. Adatfeldolgozás
 
a)     Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához saját alkalmazású Adatfeldolgozókat veszi igénybe.
 
b)     Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
 
c)     Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
 
d)     Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
 
15. Külső szolgáltatók
 
a)     A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
 
b)     A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
 
c)     Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
 
d)     Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
 
e)     A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
 
Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.
 
f)      Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
 
g)     A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
 
h)     E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
 
i)      Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
 
j)      E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 
k)     Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Intrex-Hosting Kft. Facebook Inc. Google LLC.
 
16. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók
 
A Szolgáltatások üzemeltetői ill. az Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornátok (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: Intrex-Hosting Kft. Facebook Inc. Google LLC.
 
17. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
 
a)     A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
 
b)     Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: OTP Bank Nyrt., PayPal Inc., Barion Payment Zrt.
 
18. Tárhelyszolgáltatás biztosítása esetén
 
a)     A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.
 
b)    Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató tárhelyszolgáltatást biztosít, a tárhelyen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.
 
19. Egyéb Külső szolgáltatók
 
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC
 
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
 
20. Adattovábbítás lehetősége
 
a)     Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 
b)     Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 
a)     21. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
 
21. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 
22. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 
Budapest, 2018. 06. 06.
Vissza a tartalomhoz